Soulad s celkem

Bible je Pánem Bohem vdechnuta tak, že jedině znalost Písma v celistvosti vytvoří mozaiku poznání o věcech zjevených Bohem kompletní.


O tom, že vytrhnout si jeden verš a vysvětlovat jej bez ohledu na celek je zrádné a ošidné, nám vypovídá příběh o Ježíšově pokušení na poušti. Když Pokušitel viděl, že jediná Ježíšova obrana začíná větou "Je psáno...", začal tuto větu zneužívat ve vlastní prospěch.

/Matouš 4:5/ Tehdy ho ďábel vzal do svatého města a postavil ho na vrcholek chrámu. 6 "Jsi-li Boží Syn," řekl, "vrhni se dolů! Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'" 7 Ježíš mu řekl: "Také je psáno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.'"

Vidíme, že nestačí znát jen "co je psáno", je třeba znát i to co je "také psáno".

Toto klade určité nároky na studenta, aby byl schopen najít pokud možno všechna místa v Bibli, která na dané téma mluví. K tomuto účelu existují mnohé pomůcky. Především jsou to biblické konkordance, které řadí biblické verše podle jednotlivých slov, srovnaných v abecedním pořadí. Takže například všechny verše, které obsahují slovo "moře" najdeme v konkordanci pohromadě.

Velmi dobrou moderní pomůckou pro uživatele výpočetní techniky jsou mnohé biblické programy, které dovedou verše podle vyhledávaného slova v Bibli vyhledat a na přání studenta seřadit. Jeden z nich (dle mého názoru dosud nejlepší) je ke stažení zde i s uvedením návodu, jak vše nainstalovat.

 

PŘÍKLADY / / CVIČENÍ / Příklady na Wikipedii