Komu je mluveno

/Exodus 20:8/ Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 9 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. 10 Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. 11 V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.


Tento text, který proslul pod názvem "desatero" je všeobecně vnímán jako slova, která jsou závaznými příkazy i pro nás dnes. Podívejme se ale pozorně, komu jsou ta slova určena ve skutečnosti:


/Exodus 20:1/ Bůh promluvil všechna tato slova: 2 "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, jenž tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.


PŘÍKLADY / CVIČENÍ