Biblický slovník on-line

Autor: Adolf Novotný

S hesly podle kralického překladu Bible z roku 1613

Zveřejněno k volnému šíření pro studijní účely s laskavým svolením nakladatelství Kalich a dědiců autorských práv po prof. Adolfu Novotném. Dáno k veřejnému užití za dodržení podmínek, běžných v akademickém světě, to jest, při použití původního textu dodržet citační normy s odkazem na zdroj. Bez tohoto uvedení a uvození citace závorkami lze mít za to, že byl porušen autorský zákon a především slušné vychování.

Tato elektronická verze Biblického slovníku byla vytvořena skenováním knižní předlohy, a poté pomocí OCR převedena do stávající podoby. Následné korektury jsou společným dílem téměř 40 dobrovolníků, kteří s velkou pečlivostí text přečetli a opravili. Přes veškerou snahu je stále v textu určité množství chyb. Pokud naleznete chybné místo, pošlete prosím popis chyby na adresu freedavar@centrum.cz . V nejbližší revizi slovníku bude chyba opravena.

Slovník je vždy po padesáti stranách ve formátu PDF. Obrazové přílohy obsahují přes 35 obrázků ve fomátu PDF.

A - Aziongaber / Aziza-Cypr /    Cypr-Eliel     /  Elienai-Helkat  / Helkat-Chytrost

Ibchar-Joáb / Joadan-Králov / Králov-Maon / Maonit-Mrskati / Mrtven-Nevěří /

Nevěst-Onezim /  Oněmět-Pavel  / Pavel-Poddán / Poddano-Poušť / Pouta-Připod /

Připoj-Rozkaz / Rozkaz-Samuel / Samuel-Sloup / Sloup-Spisovat / Spisy-Strom /

Stromov-Syn B./ Syn B-Tirhák / Tirchana-Úraz / Uraziti se-Víra / Věřiti-Vyvolení /

Vyvol.-Zjevení / Zjevení-Židům /  

Žíla-Doplňky / Obrazy-1 / Obrazy-2